Ymddiriedolaeth Ray Gravell a’i Ffrindiau: Naw Mlynedd Ymlaen

Wrth i’r Ymddiriedolaeth gychwyn ar ei nawfed flwyddyn, mae’r Ymddiriedolwyr yn falch o gyhoeddi ei bod yn agosáu at godi MILIWN O BUNNOEDD ar gyfer grwpiau gwirfoddol, elusennau ac unigolion ledled Gorllewin Cymru a fyddai wedi bod yn agos at galon Ray.

Derbyniodd mwy na 350 o fudiadau, elusennau, unigolion o ganghennau lleol elusennau cenedlaethol i ysgolion arbennig roddion gan yr Ymddiriedolaeth. Mae llawer gormod o’r buddiolwyr hynny i’w henwi’n unigol, ond maent yn amrywio o Diabetes Cymru, Sefydliad Prydeinig y Galon, Gofal Cancr MacMillan, y Gymdeithas Strôc, i ysgolion arbennig fel Ysgol Heol Goffa ac Uned Anghenion Arbennig ac Awtistiaeth Myrddin yng Nghaerfyrddin. Mae banciau bwyd yn Llanelli, Gorseinon, a Chaerfyrddin wedi cael cefnogaeth reolaidd hefyd, ac fe gefnogwyd prosiectau cymunedol eraill fel Papur Llafar y Deillion Caerfyrddin a’r Cylch, Cŵn Tywys, Cerebra, a Chychod Achub y Glannau hefyd.

Un o brif fuddiolwyr yr Ymddiriedolaeth ers ei sefydlu yw uned gofal y fron yn Ysbyty’r Tywysog Philip yn Llanelli, a dderbyniodd roddion blynyddol o £10,000 o ddigwyddiadau Pretty In Pink a sioeau ffasiwn yng Ngwesty Parc y Strade yn y dref ac yn fwy diweddar yng Ngwesty’r Emlyn. Mae’r ganolfan ragoriaeth yn cael ei hystyried yn un o’r prif ganolfannau yng ngwledydd Prydain, ac mae’n trin cleifion o bob rhan o Orllewin Cymru.

Ym myd chwaraeon mae’r sawl a elwodd o Gronfa Cymorth Chwaraeon Ray Gravell wedi cynnwys tîm Pysgota Plu Rhyngwladol Anabl Cymru, ynghyd â nifer o glybiau chwaraeon, athletwyr ifanc addawol, Gemau Olympaidd Arbennig Sir Gaerfyrddin, golff anabledd, cyfraniad blynyddol i ranbarthau bechgyn ysgol dan 15 yng Nghaerfyrddin, Llanelli, a Mynydd Mawr/Dinefwr.

Mae mudiadau ac elusennau plant ymhlith y prif fudiadau a dderbyniodd roddion, gan gynnwys elusen blant Happy Days, sy’n helpu plant terfynol wael ac anabl yn ogystal â gofalwyr ifanc i gael gwyliau saib, a Dreams Come True, elusen arall sy’n helpu plant a phobl ifanc a chanddynt gyflyrau difrifol a chyflyrau bywyd-gyfyngol i wireddu breuddwyd.

Mae’r Ymddiriedolaeth yn hynod ffodus o gael cymaint o noddwyr a chodwyr arian ymroddedig. Ond rhaid cyfeirio’n arbennig at y noddwyr, y busnesau a’r unigolion ar hyd a lled Gorllewin Cymru am eu cefnogaeth hael a pharhaus dros gyfnodau maith o amser.  Nhw yw asgwrn cefn yr Ymddiriedolaeth, ynghyd â’r digwyddiadau codi arian blynyddol fel y dyddiau golff ym Machynys, rasio ceffylau yn Ffos Las, a’r ciniawau Pretty in Pink hynod lwyddiannus yng Ngwesty Parc y Strade ac yn fwy diweddar yng Ngwesty’r Emlyn sydd wedi codi £10,000 bob blwyddyn i Uned Cancr y Fron yn Ysbyty’r Tywysog Philip yn Llanelli. Hyd yn hyn cyfrannodd yr Ymddiriedolaeth fwy na £50,000 i’r uned cancr y fron safon byd hon sy’n gofalu am gleifion o bob rhan o Orllewin Cymru.

Yn union fel y mae’r Scarlets yn adlewyrchu calon ac enaid rygbi Cymru, teimlaf fod Ymddiriedolaeth Elusennol Ray Gravell a’i Gyfeillion yn adlewyrchu calon ac enaid cymuned Gorllewin Cymru. Mae’r Ymddiriedolaeth yn hynod ffodus o gael cymaint o noddwyr a chodwyr arian ymroddedig.

Dywedodd Cadeirydd Ymddiriedolaeth Elusennol Ray Gravell a’i Gyfeillion, Mr Robert Williams OBE: “Mae’r Ymddiriedolaeth yn hynod ffodus o gael cymaint o noddwyr a chodwyr arian ymroddedig. Ond rhaid cyfeirio’n arbennig at y noddwyr, y busnesau a’r unigolion ar hyd a lled Gorllewin Cymru am eu cefnogaeth hael a pharhaus dros gyfnodau maith o amser.

“Nhw yw asgwrn cefn yr Ymddiriedolaeth, ynghyd â’r digwyddiadau codi arian blynyddol fel y dyddiau golff ym Machynys, rasio ceffylau yn Ffos Las, a’r ciniawau Pretty in Pink hynod lwyddiannus yng Ngwesty Parc y Strade ac yn fwy diweddar yng Ngwesty’r Emlyn sydd wedi codi £10,000 bob blwyddyn i Uned Cancr y Fron Ysbyty’r Tywysog Philip yn Llanelli.

“Yn union fel y mae’r Scarlets yn adlewyrchu calon ac enaid rygbi Cymru, teimlaf fod Ymddiriedolaeth Elusennol Ray Gravell a’i Gyfeillion yn adlewyrchu calon ac enaid cymuned Gorllewin Cymru,” meddai Mr Williams

Pennawd y Llun:

Mae Mr Leigh Francis, mab y cyn ddyn busnes o Lanelli Dudley Francis yn cyflwyno’r siaced Coron Driphlyg i gyn seren y Scarlets a Chymru Derek Quinnell, oedd hefyd yn aelod o dîm Coron Driphlyg Cymru 1979 a chadeirydd Pwyllgor Trefnu’r Ymddiriedolaeth Elusennol.

Llun: Laura Francis